plany niskoemisyjne

RPO WP 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Typy projektów:
 • dotacje na budowę, rozbudowę i przebudowę: sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych,
 • dofinansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych,
 • wsparcie na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła.
Beneficjenci:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
Alokacja:
 • 58 245 590 EUR.
Maksymalna intensywność wsparcia:

projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85% wydatków kwalifikowanych.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.

Termin naboru:

Aktualnie brak planowanego naboru

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

100 mln PLN.

Fiszka archiwalna: Podkarpacie 3.3.1


Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 4 października 2016.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2018.