Rozwój oze

RPO WP 3.1 Rozwój OZE

Typy projektów:
 • dotacje na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy,
 • dofinansowanie prac budowlanych i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • wsparcie robót budowlanych i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.
Beneficjenci:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
Poziom dofinansowania:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalna kwota projektu złożonego w ramach konkursu dedykowanego dla MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) wynosi 15 mln PLN.

Alokacja:
 • 49 525 431 EUR.
Termin naboru:

Konkurs zakończony. Aktualnie brak planowanego naboru.

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

150 mln PLN.

Limity i ograniczenia:
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów Działania 3.4;
 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu dla „projektów parasolowych” może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie;
 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu dedykowanego dla MOF, może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.

 


Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2018.