Inwestycje MŚP

RPO WP 1.4.1 Dotacje bezpośrednie


 

1 Typ projektów – Rozwój MŚP

 • dotacje na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny.

Preferencyjnie zostaną potraktowane MŚP wdrażające rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Beneficjenci:
 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (funkcjonujące na rynku powyżej 12 miesięcy).
Maksymalny poziom wsparcia:
 • pomoc de minimis: 70%,
 • regionalna pomoc inwestycyjna: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%.
Wartość wydatków kwalifikowanych:

Dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 mln PLN,

Dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projekt: 100 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.
Termin naboru:

Nabór zakończony.  Aktualnie brak naborów.

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

85 mln PLN.

Fiszka  archiwalna: RPO Podkarpackie 1.4.1 Rozwój MŚP 2 typ projektów – TIK

Dotacje na wykorzystanie TIK w modelach: 

 • B2B (współpraca przedsiębiorstw opierająca się na wykorzystaniu TIK prowadząca w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych),
 • B2C (relacja pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem),
 • C2C (interakcja biznesowa pomiędzy konsumentami).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Beneficjenci:
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa (funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące; mające siedzibę/ oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. 

Alokacja:

50 mln PLN. 

Maksymalny poziom wsparcia:
 • pomoc de minimis: 80%.
Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 tys. PLN.

Termin naboru:

Konkurs zakończony. Aktualnie brak naborów.


Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

Regulamin konkursu 1.4.1 Wsparcie MŚP, dotacje bezpośrednie, maj 2017.