Informacje ogólne

Informacje ogólne RPO WP 2014-2020

Województwo podkarpackie otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ponad 2,1 mld euro wsparcia z UE. Program będzie realizował 10 celów tematycznych określonych w Umowie Partnerstwa.

Największe wsparcie z UE przeznaczone będzie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, modernizację i budowę dróg oraz zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo ważne miejsce zajmować będą projekty związane ze wzmocnieniem sektora MŚP, pracami badawczo-rozwojowymi i ochroną środowiska naturalnego.

W zakładce "Aktualne nabory" znajdują się zaplanowane konkursy na rok 2017 oraz 2018 w województwie podkarpackim.

Na RPO WP 2014-2020 składać się będzie 10 Osi Priorytetowych:

I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
II. Cyfrowe Podkarpacie
III. Czysta energia
IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
V. Infrastruktura komunikacyjna
VI. Spójność przestrzenna i społeczna
VII. Regionalny rynek pracy
VIII. Integracja społeczna
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
X. Pomoc techniczna

Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie pełnił rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 i będzie odpowiedzialny za przygotowanie RPO oraz funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli programu.

 


Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2017 oraz na rok 2018.