Badania i rozwój

PO WP 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ 1: Bony na innowacje

Zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych, w tym: 

 • przeprowadzenie analizy wykonalności,
 • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych
 • prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy).

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • pozostałe rodzaje pomocy: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Termin naboru:

konkurs zakończony. 


Typ 2: Prace B+R

Projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego;
Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych  i pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • badania przemysłowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%; duże przedsiębiorstwa – 50%,
 • prace rozwojowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%; średnie przedsiębiorstwa – 35%; duże przedsiębiorstwa – 25%.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, jeśli spełni się jeden z podanych warunków:

 • Projekt zakłada efektywną współpracę: między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych albo między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.
 • Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 75 mln PLN.

Termin naboru:

28 luty – 30 marzec 2018

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

80 mln PLN.

Fiszka: RPO Województwo Podkarpackie 1.2 Prace B+R


Typ 3: Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy:

 • Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
 • Wzmocnienie instytucjonalnych zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.
 • Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Instytucje otoczenia biznesu:

 • Stworzenie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 •  mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%;
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 mln PLN.

Termin konkursu:

29 wrzesień 2017- 29 grudzień 2017

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

71 mln PLN.

Fiszka archiwalne: 1.2 RPO Podkarpacie, typ: infrastruktura B+R


Ograniczenia we wszystkich typach działania 1.2:

 • Projekt musi wpisywać się w inteligentną specjalizację województwa podkarpackiego.
 • O wsparcie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednak będzie ono uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą oraz od zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.
 • Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji Projektów mogą zostać określone w Regulaminie konkursu dla danego naboru.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 17 styczeń 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2017,  2017.

Regulamin konkursu  (typ 3: Infrastruktura B+R), wrzesień 2017.