Badania i rozwój

PO WP 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Alokacja całego działania: 85 mln EUR.

Typ 1: Bony na innowacje

Zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych, w tym: 

 • przeprowadzenie analizy wykonalności,
 • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych
 • prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy).

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • pozostałe rodzaje pomocy: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Termin naboru:

konkurs zakończony. 


Typ 2: Prace B+R

Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. W ramach projektu nie przewiduje się wdrożenia prac B+R.

Co oznacza pierwsza produkcja?

Odnosi się ona do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów. Z pierwszej produkcji wyklucza się jednak produkcję masową oraz działalność handlową.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • badania przemysłowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%; duże przedsiębiorstwa – 50%,
 • prace rozwojowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%; średnie przedsiębiorstwa – 35%; duże przedsiębiorstwa – 25%.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, jeśli spełni się jeden z podanych warunków:

 • Projekt zakłada efektywną współpracę: między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych albo między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.
 • Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 75 mln PLN.

Termin naboru:

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na luty 2018 r. 

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

149 mln PLN.

Czy są jakieś ograniczenia?

 • Podmioty muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego. Nie wyklucza to prowadzenia części prac poza terenem województwa podkarpackiego, np. gdy zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup usług badawczych realizowanych przez podmioty trzecie.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”
 • Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r. 

Fiszka archiwalna: RPO Województwo Podkarpackie 1.2 Prace B+R


Typ 3: Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy:

 • Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
 • Wzmocnienie instytucjonalnych zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.
 • Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Instytucje otoczenia biznesu:

 • Stworzenie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 •  mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%;
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 mln PLN.

Termin konkursu:

29 wrzesień 2017- 29 grudzień 2017

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

71 mln PLN.

Fiszka: 1.2 RPO Podkarpacie, typ: infrastruktura B+R


Ograniczenia we wszystkich typach działania 1.2:

 • Projekt musi wpisywać się w inteligentną specjalizację województwa podkarpackiego.
 • O wsparcie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednak będzie ono uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą oraz od zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.
 • Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji Projektów mogą zostać określone w Regulaminie konkursu dla danego naboru.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów, 17 styczeń 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2017,  2017.

Regulamin konkursu  (typ 3: Infrastruktura B+R), wrzesień 2017.