Badania i rozwój

PO WP 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ 3: Infrastruktura B+R

 

Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:


Typ projektu: Infrastruktura B+R prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują:

1. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach - wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R lub

2. rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych). IOB będą wspierane, gdy:

a) inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów IOB i wynika z zapotrzebowania przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R,

b) inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R,

c) infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania).

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa

Podmioty te muszą posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą – główne/stałe miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 37 mln PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 200 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 50 mln PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu- brak

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 70% wydatków kwalifikowalnych;
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60% wydatków kwalifikowalnych;
 • Duże przedsiębiorstwa: do 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.
 • W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy de miminis.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP. Warunku tego nie stosuje się do IOB.
 • Warunek dyfuzji innowacji, o którym o mowa jest spełniony, gdy wyniki prac B+R:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub

- zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego.
 • Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę partnera wiodącego (lidera).
 • Lider reprezentuje strony partnerstwa ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu.
 • Podmioty ubiegające się o wsparcie są zobowiązane do przedstawienia wiarygodnego planu prac B+R (przedsiębiorstwa) albo planu wykorzystania infrastruktury B+R (instytucje otoczenia biznesu).
 • Wsparcie dla IOB jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy dana IOB posiada już w swoich zasobach zaplecze B+R i prowadziła prace w tym zakresie, a potrzebuje wsparcia na powstanie nowego zaplecza (np. z innego zakresu), które będzie odpowiedzią na zdiagnozowanie potrzeby przedsiębiorstw.
 • Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty realizujące zapisy ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)’’ oraz wpisujące się w zakres tematyczny opisany w „Planach działań na lata 2014-2020” dla poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.
 • Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej.
 • Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B + R.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty dokonania przez IZ RPO WP płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
 • Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.
 • Dofinansowywane w ramach projektu inwestycje muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wydatki kwalifikowalne:

1. Nabycie/wytworzenie środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości. W przypadku wytworzenia środka trwałego na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą jedynie koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym środkiem trwałym;

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

- wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

- podlegać amortyzacji;

- nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

- stanowiły majątek beneficjenta;

- zostanie zachowany okres trwałości;

3. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;

4. Spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;

5. Nabycie środków transportu z podgrupy nr 76 i 78 KŚT (pozostały tabor bezszynowy, tabor lotniczy).

 

Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w wydatkach kwalifikowalnych. Poniżej wskazano przykłady wydatków niekwalifikowalnych:

 • części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń przeznaczone na wymianę części zużytych,
 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym,
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające,
 • nabycie używanych środków trwałych,
 • roboty budowlane związane z remontem budynków,
 • nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 76 i 78 KŚT,
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy),
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań,
 • koszty związane z wynagrodzeniami personelu projektu, za wyjątkiem kosztów ponoszonych w związku z wytworzeniem środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu,
 • wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne (np. na tzw. trzynastą pensję), wydatki poniesione na nagrody i premie, a także koszty związane z urlopem pracowników,
 • wkład własny rzeczowy,
 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 • zakup usług doradczych,
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego,
 • faktoring,
 • zamówienia dodatkowe, nawet jeśli zostały udzielone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zamówienia dodatkowe to nowe zamówienie obejmujące usługi lub roboty budowlane wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Jest to zatem zamówienie, które wykracza poza określenie (opis) przedmiotu zamówienia podstawowego i stanowi jego rozszerzenie, co pociąga zwiększenie wynagrodzenia lub powstanie nowego produktu zmieniając tym samym zakres zamówienia podstawowego,
 • zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie realizacji projektu),
 • amortyzacja jednorazowa,
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, (tj. niekwalifikowalne są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i inne),
 • koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji,
 • wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego,
 • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości,
 • wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe,
 • wydatki na roboty zamienne o wartości wyższej niż pierwotnie założona,
 • podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Typ 1: Bony na innowacje

Zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych, w tym: 

 • przeprowadzenie analizy wykonalności,
 • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych
 • prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy).

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • pozostałe rodzaje pomocy: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Termin naboru:

konkurs zakończony. 


Typ 2: Prace B+R

Projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego;
Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych  i pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • pomoc de minimis: 85%,
 • badania przemysłowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 70%; średnie przedsiębiorstwa – 60%; duże przedsiębiorstwa – 50%,
 • prace rozwojowe: mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%; średnie przedsiębiorstwa – 35%; duże przedsiębiorstwa – 25%.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, jeśli spełni się jeden z podanych warunków:

 • Projekt zakłada efektywną współpracę: między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych albo między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.
 • Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 75 mln PLN.

 

Pula środków w ramach zaplanowanego konkursu:

80 mln PLN.

Termin naboru:

Konkurs zakończony

 


Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2020.

Regulamin konkursu  (typ 3: Infrastruktura B+R).