Gospodarka Odpadami

RPO WP 4.2 Gospodarka odpadami

Typy projektów:
 • dotacje na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem Inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim,
 • wsparcie kompleksowych projektów skierowanych na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Beneficjenci: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • przedsiębiorstwa,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Ogólna pula środków:

20 000 000,00 PLN 

Maksymalny poziom wsparcia: 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85% wydatków kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania: 

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 200 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • projekty dotyczące przetwarzania odpadów oraz projekty kompleksowe uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 mln PLN,
 • pozostałe projekty: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): do 2 mln PLN. Limit nie dotyczy konkursów dedykowanych dla MOF.

Termin naboru:

Konkurs zakończony. Aktualnie brak planowanego naboru.

Dodatkowe ograniczenia:

 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu dedykowanego dla MOF, może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie;
 • W ramach działania mogą być dofinansowane projekty związane z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), o wartości do 2 mln PLN kosztów kwalifikowanych i obsługujące do 20 tys. mieszkańców. Limit nie dotyczy projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych dla MOF w przypadku których maksymalna kwota dofinansowania projektów dotyczących PSZOK wynosi 4 mln PLN (limit dotyczy wyłącznie projektów w ramach których powstanie więcej niż jeden PSZOK);
 • W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne, koszty kwalifikowalne przeznaczone na zakup pojazdów specjalistycznych nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, koszty kwalifikowalne przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekroczyć 50 tys. PLN.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów dla RPO Województwa Podkarpackiego na rok 2018, 2017.