Plany niskoemisyjne na Podkarpaciu – nabór na „sieci ciepłownicze” już od 31 października!

29.09

Czwartek

Plany niskoemisyjne na Podkarpaciu – nabór na „sieci ciepłownicze” już od 31 października!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego już 31 października wystartuje nabór do poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – typ projektu: Sieci ciepłownicze” (Działanie 3.3 „Poprawa jakości powietrza”).

Konkurs zapewnia możliwość pozyskania dotacji m.in. na budowę, przebudowę i/lub rozbudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych. Maksymalna kwota jaką będzie można uzyskać w ramach konkursowego wsparcia będzie mogła wynieść do 10 mln PLN. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ujęcie kosztów kwalifikowalnych w projekcie na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. PLN. Wsparcie, jakie przysługuje w ramach konkursu będzie mogło pokryć do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z dotacji przydzielonej na poddziałanie 3.3.1, wynoszącej 100 mln PLN, skorzystać będą mogły nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia czy też podmioty, w których większość udziałów posiadają JST – gdyż konkurs ten skierowany jest również do przedsiębiorców, w tym ciepłowniczych; spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek finansów publicznych posiadających osobowość prawną, a także do organizacji pozarządowych. 

Nabór do konkursu potrwa miesiąc i zakończy się 30 listopada 2016 r.

Zainteresowanych zapraszamy do pobrania fiszki konkursowej: Podkarpacie 3.3.1